Các biến cá nhân hóa trong email và trang thankyou

Biến trong Salekit.io là đối tượng dùng để lưu các giá trị tương ứng và gọi các giá trị này ra trong nội dung email.

Hệ thống Salekit.io có nhiều biến mặc định và các biến tùy chọn để hệ thống lưu thông tin của khách hàng.

Các biến mặc định thường được sử dụng trong nội dung email và trang thankyou bao gồm:

(1) Các biến liên quan đến thông tin khách hàng (được khách hàng cung cấp):

 • {id}: Mã số khách hàng trên hệ thống. Mỗi khách hàng sẽ có 1 ID riêng, ID này chỉ có giá trị sử dụng trong Salekit.io
 • {full_name}: Tên đầy đủ của khách hàng trên hệ thống (VD: Nguyễn Văn An)
 • {name}: Tên đầy đủ của khách hàng trên hệ thống (ấy từ họ và tên) (VD: An)
 • {email}: Email của khách hàng
 • {phone}: SĐT của khách hàng
 • {gender}: Giới tính của khách hàng
 • {address}: Địa chỉ của khách hàng
 • {birthday}: Ngày sinh của khách hàng
 • {link_aff}: Link giới thiệu (sử dụng trong form)
 • {ref_name}: Tên của người giới thiệu vào form
 • {ref_email}: Email của người giới thiệu vào form
 • {ref_count}: Số lượng người đã giới thiệu thành công

(2) Các biến liên quan đến thông tin shop (được cài đặt trong mục Setting > General):

 • {shop_name}: Tên shop
 • {shop_phone}: SĐT shop
 • {shop_address}: Địa chỉ shop
 • {shop_email}: Email của shop

(3) Các biến hệ thống:

 • {current_time}: Thời gian hiện tại
 • {created_at}: Thời gian khách hàng được ghi nhận vào hệ thống
 • {last_open}: Lần gần nhất khách hàng mở email của bạn
 • {last_visited}: Lần gần nhất khách hàng truy cập vào URL của Website (URL được đặt trong email gửi đi, Website có mã nhúng Salekit.io)

Ngoài các biến mặc định này, bạn cũng có thể thêm các biến tùy chọn để lưu thông tin khách hàng bằng cách thêm dòng trong form đăng ký.

Chúc bạn thành công!