Các biến cá nhân hóa trong email và trang thankyou

Biến trong Salekit.io là đối tượng dùng để lưu các giá trị tương ứng và gọi các giá trị này ra trong nội dung email.

Salekit.io có nhiều biến mặc định và các biến tùy chọn để hệ thống lưu thông tin của khách hàng.

Các biến mặc định thường được sử dụng trong nội dung Email và trang Thank you bao gồm:

(1) Contact - Các biến liên quan đến thông tin khách hàng (được khách hàng cung cấp):

 • {id}: Mã số khách hàng trên hệ thống. Mỗi khách hàng sẽ có 1 ID riêng, ID này chỉ có giá trị sử dụng trong Salekit.io
 • {full_name}: Tên đầy đủ của khách hàng trên hệ thống (VD: Nguyễn Văn An)
 • {name}: Tên đầy đủ của khách hàng trên hệ thống (ấy từ họ và tên) (VD: An)
 • {email}: Email của khách hàng
 • {phone}: SĐT của khách hàng
 • {gender}: Giới tính của khách hàng
 • {address}: Địa chỉ của khách hàng
 • {birthday}: Ngày sinh của khách hàng
 • {link_aff}: Link giới thiệu (sử dụng trong form)
 • {ref_name}: Tên của người giới thiệu vào form
 • {ref_email}: Email của người giới thiệu vào form
 • {ref_count}: Số lượng người đã giới thiệu thành công
 • .......

(2) Deal - Các biến liên quan đến contact trong deal

Trong mục Deal có những trường thông tin nào đều có thể gọi ra theo biến tương ứng. 

Bạn chọn mục deal để gọi biến ra 

(3) Affiliate

Gọi biến trong thông tin Affilate

(4) Order

Gọi biến trong đơn hàng

(5) Director

Gọi biến trong thông tin của giám đốc vùng (Trong tính năng affiliate)

(6) Các biến liên quan đến thông tin shop (được cài đặt trong mục Setting > General):

 • {shop_name}: Tên shop
 • {shop_phone}: SĐT shop
 • {shop_address}: Địa chỉ shop
 • {shop_email}: Email của shop

(7) Các biến hệ thống:

 • {current_time}: Thời gian hiện tại
 • {created_at}: Thời gian khách hàng được ghi nhận vào hệ thống
 • {last_open}: Lần gần nhất khách hàng mở email của bạn
 • {last_visited}: Lần gần nhất khách hàng truy cập vào URL của Website (URL được đặt trong email gửi đi, Website có mã nhúng Salekit.io)

Ngoài các biến mặc định này, bạn cũng có thể thêm các biến tùy chọn để lưu thông tin khách hàng bằng cách thêm dòng trong form đăng ký.
Ví dụ: Bạn cần thêm tên hiển thị màu sắc lựa chọn. Vậy tên biến bạn tự tạo ra theo đúng cấu trúc {....} là {mau_sac} hoặc {mausac}

Tại Trường dữ liệu bạn cũng có thể thêm các trường thông tin liên hệ 

Vào menu Khách hàng  -> Trường dữ liệu -> +Trường tùy chỉnh


Ứng dụng
biến trong cá nhân hóa nội dung email và tự động điền form

1. Cá nhân hóa nội dung email.

Khi khách hàng đã có thông tin được lưu vào contact, Trong nội dung email gửi đi cho khách hàng bạn tạo với biến cá nhân đó.

Email khách nhận được khi mở hộp thư sẽ có dạng

2. Tự động điền form

Gắn biến trong link đặt vào nội dung email. Khi khách hàng mở email click vào link sẽ hiển thị URL chứa thông tin cá nhân để tự động nhập thông tin vào form.

Ví dụ: Link page chứa form https://salekit.io/6497eb3c15464f5b1c05dff2, bạn thêm ?full_name={full_name}&phone={phone} vào đuôi link page đã xuất bản. Đặt link trong nội dung gửi email, khi khách hàng click link hệ thống tự động hiển thị giá trị full_name và phone theo giá trị được lưu trong contact.

Thêm đuôi link vào Insert Link.

Khách nhận email và click link, Form đăng ký sẽ tự động hiển thị thông tin của bạn, bạn chỉ cần bấm Đăng ký ngay mà không cần nhập lại thông tin của mình.

Chúc bạn thành công!