Flow - Add to flow

Bạn thiết lập Luồng (Flow) kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết.
Một trong các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow là Add to Flow

Add to Flow

Kéo thả đối tượng Add to flow vào luồng Flow. Lựa chọn flow mới muốn thêm vào.

Chọn flow muốn thêm vào 

Tiếp tục chạy Flow hiện tại: Bạn chọn chạy sang flow mới nếu vẫn muốn khách hàng chạy tiếp kịch bản ở flow cũ bạn bật "Tiếp tục flow hiện tại" như vậy khách hàng của bạn sẽ vẫn nhận tiếp kịch bản phía dưới và song song nhận luồng flow mới. 

Ví dụ: Khách hàng đi đến đối tượng Add to flow (bật tiếp tục flow hiện tại) sẽ chuyển sang luồng flow mới và nhận tin nhắn messenger từ flow cũ. 


(Tiếp tục chạy flow)

Không tiếp tục chạy flow: Nếu bạn chọn sang flow mới và muốn khách không nhận tiếp kịch bản từ flow cũ, bạn tắt " tiếp tục chạy flow", như vậy khách hàng của bạn sẽ chuyển sang kịch bản flow mới và dừng lại với flow cũ. 

(Dừng nhận luồng flow cũ)


Chúc bạn thành công!