Message - Tạo messenger mẫu

Chức năng Message giúp bạn tạo messenger mẫu để sử dụng trong broadcast hoặc Flow

Bạn truy cập vào menu Tự động -> Tin nhắn -> +Tạo tin nhắn -> Messenger

Tạo nội dung cho mẫu messenger


(1) Tên mẫu: Đặt tên cho mẫu messenger để phân biệt với các mẫu khác

(2) Chọn message tag - Kết nối Fchat.vn

- Chọn thẻ tin nhắn: Kịch bản có thể gửi tới khách hàng trong và ngoài 24h, vì vậy cần chọn thẻ tin nhắn cho tin gửi đi đảm bảo thoải mãn chính sách 24h. 

Có 6 loại thẻ tin nhắn cho bạn lựa chọn, bạn cần chọn thẻ phù hợp với nội dung gửi tin nhắn.

Thẻ tin nhắn: Cập nhật tài khoản, Cập nhật giao dịch, Cập nhật sự kiện. 
Thẻ tin nhắn đối với tệp khách nhận thông báo từ n-time: Thông báo hàng ngày, thông báo hàng tuần, thông báo hàng tháng.

- Kết nối tới Fchat.vn

Bạn vào menu cột Quảng bá -> Tích hợp -> Fchat

Kết nối Fanpage với Fchat.vn theo website: https://fchat.vn/

Lấy token từ Fchat 

(3) Nội dung: Nhập nội dung bạn muốn gửi tin qua messenger cho khách hàng

(4) Nút bấm: Đặt tên nút bấm và đường link để khi khách bấm nút sẽ chuyển hướng đến trang web theo đường link cài đặt

Bấm + Thêm nút để thêm nút bấm thứ 2.  Nút bấm tối đa được 2 nút 

Tạo xong nội dung bạn bấm Lưu để hoàn tất message cho messenger

Chúc bạn thành công!