Tạo menu ghim đầu trang bản desktop

Các bước tạo Menu và ghim lên đầu trang

Bước 1: Thêm mới Section

Bạn bấm +Section -> Menu Bar, Chọn section trắng hoặc sử dụng section mẫu.


Nếu chọn menu mẫu bạn có thể điều chỉnh để menu phù hợp cho page của bạn

Nếu chọn menu trắng, tiếp theo bạn sang bước 2

Bước 2: Thêm tiêu đề nội dung cho menu

+Thêm mới -> Chọn đối tượng cài đặt cho menu

Bước 3: Liên kết các tiêu đề menu với Section có nội dung tương ứng hoặc trang khác

- Sự kiện chuyển Section

Chọn đối tượng cần chuyển hướng sang section khác

Cài đặt sự kiện cho đối tượng: Thêm mới ->Action click -> Event Scrol to -> block Section (Chọn section cần chuyển đến)

Lưu lại cài đặt và xuất bản page

- Sự kiện mở liên kết

Chọn đối tượng cần cài đặt sự kiện. Chọn action click ->Event Link -> link (nhập đường link muốn liên kết) ->Mở Link (chọn mở ra trang mới hoặc trang hiện tại)


Lưu lại cài đặt và xuất bản page

Sau khi cài đặt sự kiện chuyển section sẽ báo dạng sau

Bước 4: Ghim menu lên đầu trang

Tạo nhóm cho các phần tử trên danh menu cần ghim lại

Cài đặt thanh toán menu theo màu sắc hoặc không

Chọn mục nâng cao. Tích chọn ghim phần tử. Cài đặt vị trí và khoảng cách cho thanh menu

Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng ghim section, bạn cần đảm bảo chiều cao section dưới 150px.

Trên trang thanh menu sẽ được ghim cố định khi cuộn xem trang

Chúc bạn thành công!