JSON API: Kết nối Chatbot với Hệ thống bên ngoài

JSON API cho phép chatbot truy xuất dữ liệu từ bên thứ 3. Dữ liệu trả về có định dạng JSON

{
 "variable1": "Value 1",
"variable2": "Value 2",
...
}
Ví dụ: API tạo đơn hàng, trả về mã đơn và nội dung tin nhắn
{
"order_id": "123"
 "message": "Tạo đơn thành công, mã đơn của bạn là: 123",
}
Trong kịch bản Flow bạn có thể sử dụng các biến JSON
Ví dụ với kết quả trả về như trên sẽ có các biến : {order_id}, {message}


VÍ DỤ: JSON API ĐỂ TẠO Khách hàng trên Shop tại Salekit.io

Bước 1: Lấy Token Shop

Bước 2: Vào Flow, đặt link trong JSON API

Chúc bạn thành công