Giai đoạn Sale Pipeline trong Sale funnel

Sales pipeline là mô hình biểu thị quá trình bán hàng từ khi tiếp cận khách hàng tiềm năng đến khi chốt sale. Sales pipeline thường được chia thành các giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn đại diện cho một bước trong quy trình bán hàng.

1. Thêm mới Giai đoạn

Trong mục Pipeline bạn chọn Pipeline lead, chọn ô số ở mục giai đoạn

Sau đó chọn thêm giai đoạn phù hợp với quá trình chăm sóc khách hàng

2. Phân loại giai đoạn khách hàng trong Sale Funnel

Trong mục menu chọn Sale funnel -> Đăng ký và gắn giai đoạn cho từng khách 

Chọn Đăng ký để phân loại khách theo giai đoạn

Ở mục đăng ký, bạn tiến hànnh cập nhật giai đoạn trong quy trình cho khách hàng

 

Chúc bạn thành công!