Trigger - Kích hoạt flow khi thay đổi trạng thái đơn hàng

Để kích hoạt Luồng (Flow) khi có trạng thái đơn hàng thay đổi bạn cần sử dụng đối tượng Kích hoạt (Trigger) trong Salekit.io. Đối tượng này giúp bạn theo dõi đơn hàng của mình cũng như việc bạn gửi thông báo trạng thái đơn hàng tới khách đặt hàng, tạo luồng kịch bản đi theo trạng thái đơn hàng mà khách đã lên đơn. 

Quản lý đơn hàng >>>https://help.salekit.io/don-hang-order.html

Dưới đây là các bước tạo Trigger đơn hàng và kích hoạt Flow

Bạn vào menu chọn cột Tự động -> Triggers


Chọn Trigger đơn hàng 

Bật từng trạng thái muốn kích hoạt flow

(1) On/Off: Bật/tắt trạng thái kích hoạt
(2) Trạng thái đơn: Trạng thái nhân viên thay đổi cho đơn hàng. Tất cả đơn hàng đều quản lý tại mục Order
(3) Flow: Lựa chọn flow để kích hoạt cho từng trạng thái bạn lựa chọn. Các tạo flow bạn xem Tại đây

Ví dụ: Bật trạng thái Mới -> Kích hoạt Flow -> Trong flow sẽ cài đặt gửi Email với nội dung thông báo đơn hàng của bạn đã tạo thành công và shop sẽ chuyển tới bạn 1-2 ngày tới. 

Ví dụ: Bật trạng thái đơn Thành công -> Kích hoạt flow -> Trong Flow là luồng gửi ZNS thông báo đơn đã giao thành công và nhớ theo dõi OA để cập nhật sản phẩm mới. 

Như vậy, khi đơn hàng được thay đổi trạng thái, đồng thời sẽ kích hoạt flow để đi vào kịch bản flow

Lưu ý:  Mỗi đơn hàng xuất hiện 1 lần trong các flow. Khi đưa vào 1 flow thì đồng thời đưa ra khỏi flow khác
            Một khách hàng có thể có nhiều đơn hàng, nhưng mỗi đơn hàng chỉ chạy trong 1 flow.

Nếu bạn cài đặt phương thức thanh toán online cho đơn hàng. Khi khách mua hàng thanh toán online qua các cổng bạn cài đặt. Đơn hàng sẽ tự động chuyển sang Đã thanh toán và trạng thái đơn Đã thanh toán. 

Các trạng thái đơn còn lại trong Status nhân viên thủ công chuyển trạng thái theo từng đơn hàng

Chúc bạn thành công!