Đơn hàng - Order

Đơn hàng là một yêu cầu của khách hàng để mua sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể từ nhà cung cấp hoặc nhà bán lẻ, bao gồm thông tin về sản phẩm, số lượng, giá cả và địa chỉ giao hàng. Quản lý đơn hàng hiệu quả là rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh bán hàng.

Tại salekit.io cũng sẽ giúp bạn quản lý đơn hàng, những đơn khách đặt trên luồng kịch bản như Funnel, page,...mà bạn đang thiết lập trên Salekit.

Sau khi khách tạo đơn thành công. Đơn hàng sẽ được quản lý tại Sales -> Order

Tại đây bạn có thể xem thông tin của từng đơn hàng đã được tạo

(1) Order ID: Mã đơn hàng, mỗi đơn hàng sẽ có 1 mã riêng
(2) Contact: Thông tin tên và SĐT của khách hàng đặt đơn
(3) Revenue: Tổng tiền đơn hàng
(4) Products: Số lượng và sản phẩm trong đơn hàng 
(5) Sale: Đơn hàng được gắn cho sale nào, sale đó phụ trách đơn của khách khi sale tạo đơn hàng bằng nút +Tạo đơn
(6) Status: Trạng thái của đơn hàng: Mới, đang liên hệ, đã xác nhận, đã thanh toán, đã xóa, đã hủy, đã hoàn,......
(7) Payment: Trạng thái chi trả (đã thanh toán, đã thanh toán trước, đã hủy)
(8) Note: Ghi chú trong đơn hàng 
(9) Created_at: Thời gian tạo đơn hàng (ngày-giờ)
(10) Action: Hành động đối với đơn hàng đó (Chỉnh sửa -  Xóa)

Bạn có thể xem thống kê đơn hàng theo thời gian, theo trạng thái, theo sale hay theo thông tin contact đó để tìm kiếm 

Khi khách hàng tạo đơn tự động từ kịch bản mua hàng trên page nếu chưa thanh toán sẽ có trạng thái là MỚI.
Như vậy nhân viên cần liên hệ với khách để đổi trạng thái đơn cho phù hợp. 

Khi khách hàng đặt đơn và thanh toán online trạng thái đơn sẽ tự động chuyển sang ĐÃ THANH TOÁN

Trong phần chỉnh sửa đơn hàng nhân viên có thể thêm phụ thu, giảm giá tiền ,.... chỉnh sửa những thông tin cần thiết và bấm Save để lưu lại chỉnh sửa. 


Từ việc thay đổi trạng thái đơn hàng, bạn có thể chăm sóc khách hàng theo trạng thái đơn thông qua tính năng trigger đơn hàng. Bạn bấm xem Tại đây

Chúc bạn thành công!