Đơn hàng - Order

Đơn hàng là một yêu cầu của khách hàng để mua sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể từ nhà cung cấp hoặc nhà bán lẻ, bao gồm thông tin về sản phẩm, số lượng, giá cả và địa chỉ giao hàng. Quản lý đơn hàng hiệu quả là rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh bán hàng.

Tại salekit.io cũng sẽ giúp bạn quản lý đơn hàng, những đơn khách đặt trên luồng kịch bản như Funnel, page,...mà bạn đang thiết lập trên Salekit.

Sau khi khách tạo đơn thành công. Đơn hàng sẽ được quản lý tại menu Bán hàng -> Đơn hàng

Tại đây bạn có thể xem thông tin của từng đơn hàng đã được tạo. 

Cài đặt hiển thị các cột bạn cần xem. Chọn Bố cục -> Tích chọn các trường -> Sắp xếp vị trí hiển thị

Sau khi cài đặt bố cục và vị trí hiển thị, bạn sẽ quản lý dễ dàng các thông tin mình cần cho 1 đơn hàng 

Khi khách hàng tạo đơn tự động từ kịch bản mua hàng trên page/web/.... nếu chưa thanh toán sẽ có trạng thái là CHỜ XỬ LÝ.

-> Như vậy nhân viên cần liên hệ với khách để đổi trạng thái đơn cho phù hợp. 

Khi khách hàng đặt đơn và thanh toán online thành công trạng thái đơn sẽ tự động chuyển sang ĐÃ THANH TOÁN

Trong phần chỉnh sửa đơn hàng nhân viên có thể thêm phụ thu, giảm giá tiền ,.... chỉnh sửa những thông tin cần thiết và bấm Save để lưu lại chỉnh sửa. 

Từ việc thay đổi trạng thái đơn hàng, bạn có thể chăm sóc khách hàng theo trạng thái đơn thông qua tính năng trigger đơn hàng. Bạn bấm xem Tại đây

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa từng đơn hàng từ biểu tượng hành động chỉnh sửa và xóa đơn 

Hoặc bạn xóa tất cả đơn hàng có trong shop của mình bằng nút Xóa tất cả
Lưu ý: Hành động xóa toàn bộ đơn hàng cần xem xét chắc chắn. Vì khi đã xóa sẽ không thể khôi phục lại. và hệ thống cũng đã cảnh báo khi bạn chắc chắn muốn xóa. 

Chúc bạn thành công!