API cập nhật trạng thái đơn hàng

Cập nhật trạng thái đơn hàng sang Salekit.io mỗi khi có sự thay đổi

Bạn sử dụng phương thức với URL và các tham số như dưới đây:

https://api.salekit.io/api/v1/order/update/?id={ORDER_ID}

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Method: POST

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN Shop

Param

Key Value
id ID đơn hàng trên Salekit.io

Body

Tên tham số

Bắt buộc

Kiểu dữ liệu

Mô tả

status

Int

Trạng thái xử lý đơn hàng

Response

Tham số Giá trị
data Chi tiết đơn
msg OK
error false

 

Code mẫu

curl --location 'https://api.salekit.io/api/v1/order/update?id=235685' \
--header 'Token: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOiIyMDIzLTEwLTE3VDE3OjA1OjA5KzA3MDAiLCJzaG9wX2lkIjoiODQxOGVhNjA2MGU4Yjc5NDY3ODM0ZTY3OTY4NThiZjEifQ.DdLB_en1H9Ms623zn3XLI3ryyhHsW7xWzLz_waG1jgU' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: ci_session=chvembfva48s9p35q6qc0k8bk0ll0ppn' \
--data '{
    "status": 3
}'