Ứng dụng Dynamic Content trong Landing Page

Dynamic Content hay Nội dung động là tính năng cho phép bạn cá nhận hóa nội dung hiển thị của Landing Page dựa theo các tham số được thiết lập trên URL của trang Landing Page mà khách truy cập

Có thể dùng biến {ref} {src} trong URL để hiển các thông tin trong hồ sơ của người giới thiệu trên nội dung của Landing Page. Các thông tin của người giới thiệu có thể hiển thị bảo gồm: {ref_fullname}, {ref_name}, {ref_phone}, {ref_email}, {ref_zalo}, {ref_facebook}, {ref_youtube}, {ref_tiktok}, {ref_username}, {ref_cid}, {ref_gender}, {ref_birthday}, {ref_avatar}

Ứng dụng Dynamic Content vào việc điều hướng khách hàng truy cập tới các liên kết mạng xã hội của người giới thiệu/ ban tổ chức trong Thank You Page của Landing Page.
Khi khách hàng truy cập vào link Landing Page được gắn biến ref, src của người giới thiệu/ ban tổ chức, click vào 1 biểu tượng mạng xã hội, hệ thống sẽ tự động điều hướng tới trang mạng xã hội mà người giới thiệu/ ban tổ chức đã cập nhật trong profile hoặc đã thiết lập trong Landing Page

Để sử dụng tính năng trên bạn cần chuẩn bị 1 trong 2 cách:
- Cách 1: cập nhật các liên kết mạng xã hội trong profile của người giới thiệu (hệ thống sẽ nhận diện tương ứng với các biến ref_facebook, ref_zalo,...). Bạn truy cập tới tài khoản người giới thiệu -> chọn chỉnh sửa -> cập nhật các liên kết mạng xã hội trong profile -> lưu:


- Cách 2: chuẩn bị các liên kết mạng xã hội muốn gắn trong Page thank you. Ví dụ: https://www.facebook.com/hrsalemall.vn 

Các bước thực hiện:

1. Tạo trang Thank You Page và Kích hoạt chế độ Dynamic

Truy cập vào Cài đặt trang , tại mục Nội dung động, chuyển chế độ ON

2. Liên kết mạng xã hội trong Thank You Page

Tại mỗi biểu tượng, chọn cài đặt -> chọn sự kiện -> thêm sự kiện -> liên kết với biến mạng xã hội hoặc đường link mạng xã hội muốn liên kết 

Tại mục Liên kết

- Nếu bạn muốn điều hướng tới trang facebook được cập nhật trong profile của người giới thiệu thì sử dụng biến {ref_facebook} 

- Nếu bạn muốn điều hướng tới trang facebook khác thì bạn sử dụng đường link liên kết tới trang đó ví dụ https://www.facebook.com/hrsalemall.vn

- Hoặc bạn có thể sử dụng cả 2 theo cấu trúc {ref_facebook}|https://www.facebook.com/hrsalemall.vn khi đó hệ thống sẽ ưu tiên điều hướng tới trang facebook được cập nhật trong profile của người giới thiệu, trường hợp người giới thiệu chưa cập nhật liên kết facebook thì hệ thống sẽ điều hướng tới đường liên kết phía sau https://www.facebook.com/hrsalemall.vn

Với các mạng xã hội khác bạn thay đổi 1 trong các biến như {ref_zalo}, {ref_youtube}, {ref_tiktok},... và thay đổi các link liên kết trang mạng xã hội tương ứng.

Sau khi gắn các liên kết xong bạn lưu thay đổi, chọn xuất bản, copy đường dẫn.

3. Tạo Landing Page điền form và gắn Thank You Page đã xuất bản ở bước 2

Tại form thu lead ở Landing Page chính, bạn gắn đường dẫn Thank You Page kèm theo biến ?ref={ref}

4. Xuất bản Landing Page chính và gửi cho khách hàng

Sau khi lưu bạn xuất bản Landing page và gửi cho khách hàng kèm theo ref, src của người giới thiệu

Khách hàng điền form xong và chọn vào biểu tượng mạng xã hội sẽ được điều hướng tới trang bạn đã thiết lập

Lưu ý: Nếu Landing Page không điều hướng được tới trang mạng xã hội bạn đã thiết lập, bạn cần kiểm tra lại các yếu tố sau:

- Kiểm tra chế độ nội dung động đã được bật hay chưa

- Kiểm tra biến hoặc đường liên kế đã nhập đúng cấu trúc hay chưa

- Kiểm tra profile đã cập nhật các đường liên kết mạng xã hội chưa

Chúc bạn thành công!