API danh sách tin nhắn mẫu

Api cho phép bạn gửi tin nhắn qua Salekit.io với Token + Phone + Nội dung gửi

Bạn sử dụng phương thức POST với URL và các tham số như dưới đây:

 https://io.salekit.com:3035/api/v1/template

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Method: GET

Param

Field Value
type

Loại template, nếu không truyền thì lấy all

0: Email
3: SMS
4: ZNS
5: Webpush
6: CALL
7: Messenger
8: Lark

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN

Param

Tên tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
template_id
String ID template
phone String Số điện thoại cần gửi

Response

Tham số Giá trị Nội dung
status
200
Trạng thái  thanh toán
msg Success  
error fasle  
data

array

id: ID template

name: Tên template

type: Loại template

Code mẫu

curl --location 'https://io.salekit.com:3035/api/v1/template' 
--header 'Content-Type: application/json' 
--header 'token: TOKEN_SHOP'