Đồng bộ đơn hàng tự động từ Salekit.io về website của bạn

Đồng bộ đơn hàng tự động từ Salekit.io về website của bạn:

  1. Khi tạo đơn hàng mới
  2. Khi thay đổi trạng thái xử lý đơn hàng
  3. Khi thay đổi trạng thái thanh toán

1. Cài đặt

Menu: Bán hàng > Đồng bộ

API tạo đơn: Endpoint tiếp nhận thông tin đơn hàng mới tạo

API cập nhật trạng thái xử lý: Endpoint tiếp nhận thay đổi trạng thái mỗi khi có sự thay đổi

API cập nhật trạng thái thanh toán: Endpoint tiếp nhận thay đổi trạng thái thành toán

2. Lịch sử đồng bộ

Xem lại lịch sử đã đồng bộ qua API