API tạo khách hàng mới & gắn tag

Api cho phép bạn tạo / cập nhật khách hàng qua Salekit.io

Sử dụng phương thức POST với URL và các tham số như dưới đây:

https://salekit.io/api/v1/audience/create

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN

Nội dung param

Tên tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
full_name String

Họ tên khách hàng

VD: Nguyễn Văn A

email String

Email khách hàng

VD: customer@gmail.com

phone String Không

Số điện thoại khách hàng

VD: 0989123456

tag String Không

Tag khách hàng (nếu chưa có sẽ tự tạo mới)

VD: Mua hàng

un_tag String Không

Tag muốn hủy:

VD: Đã mua

gender String Không

Giới tính:

VD: Nam hoặc Nữ

address String Không

Địa chỉ:

VD: Cầu Giấy - Hà Nội

note String Không

Ghi chú:

VD: Khách hàng mới

src String Không

Nguồn:

VD: chatbot

Định dạng dữ liệu mẫu Api chứa data là chuỗi json:

{
    "full_name": "Khách hàng 01",
    "email": "khachhang01@gmail.com",
    "phone": "0985666555"
}

Response

Tham số Giá trị
error false
msg Thành công

Code mẫu

curl --location --request POST 'https://salekit.io/api/v1/audience/create' \
--header 'Token: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOiIyMDIxLTEyLTE2VDEzOjU0OjA1KzA3MDAiLCJzaG9wX2lkIjoiYzllMTA3NGY1YjNmOWZjOGVhMTVkMTUyYWRkMDcyOTQifQ.LFXoO44-6iiCjniukh3RSOu_yKSKy8oUcYlqDdbWFMM' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: ci_session=ql0qo1u9jf7p37k8pviq9a3m30372dke' \
--data-raw '{
    "full_name": "Khách hàng 01",
    "email": "khachhang01@gmail.com",
    "phone": "0985666555"
}'