Landing page - Hình hộp

Phần tử Hình hộp cho phép bạn thêm hình hộp vào Landing Page. Hình hộp giúp bạn có thể làm khung/ nền để làm nổi bật cho các tử khác. 

Bạn sử dụng tính năng này như sau: 

1. Tạo biểu tượng hình hộp 

  • Sử dụng thanh menu bên trái

  • Hoặc Chọn Thêm mới >> Hình hộp

2. Thiết lập cho hình hộp 

  • Cài đặt màu nền & hình nền cho hình hộp

  • Tạo viền & bo góc cho hình hộp

  • Cài đặt hiệu ứng hoặc đổ bóng cho hình hộp tại phân hệ hiệu ứng như hình bên dưới: 

Xem thêm thao tác tại đây: