API tạo khách hàng mới & gắn tag

Api cho phép bạn tạo / cập nhật khách hàng qua Salekit.io

Sử dụng phương thức POST với URL và các tham số như dưới đây:

https://salekit.io/api/v1/audience/create

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN

Tạo và lưu thêm tham số mới

- Cần tạo Custom Attribute

Trong Audience chọn 1 khách hàng -> Chỉnh sửa -> Thêm mới
Lưu ý:
Biến phải trùng với biến khai báo bên ZNS (Nếu bạn muốn gửi ZNS kèm theo các biến tạo mới). Nội dung param

Tên tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
full_name String

Họ tên khách hàng

VD: Nguyễn Văn A

email String

Email khách hàng

VD: customer@gmail.com

phone String Không

Số điện thoại khách hàng

VD: 0989123456

tag String Không

Tag khách hàng (nếu chưa có sẽ tự tạo mới)

VD: Đã mua, Khách hàng mới, ...

src String Không

Nguồn:

VD: chatbot

cid String không

Ai giới thiệu

Ví dụ ?cid=8a3dfbc1

(Chính là link affiliate)

un_tag String Không

Tag muốn hủy:

VD: Đã mua, Khách hàng mới, ...

gender String Không

Giới tính:

VD: Nam hoặc Nữ

address String Không

Địa chỉ:

VD: Cầu Giấy - Hà Nội

note String Không

Ghi chú:

VD: Khách hàng mới

custom_field  object Không

chứa các biến custom

VD :  {"madon":"12345" }

type integer Không

Loại khách hàng:

0: Customer

1: VIP

2: Lead

3: Partner

4: Reseller

5: Competitor

6: Affiliate

7: Other

 

Định dạng dữ liệu mẫu Api chứa data là chuỗi json:

{
    "full_name": "Khách hàng 01",
    "email": "khachhang01@gmail.com",
    "phone": "0985666555"
}

Response

Tham số Giá trị
error false
msg Thành công

Code mẫu

curl --location --request POST 'https://salekit.io/api/v1/audience/create' \
--header 'Token: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOiIyMDIxLTEyLTE2VDEzOjU0OjA1KzA3MDAiLCJzaG9wX2lkIjoiYzllMTA3NGY1YjNmOWZjOGVhMTVkMTUyYWRkMDcyOTQifQ.LFXoO44-6iiCjniukh3RSOu_yKSKy8oUcYlqDdbWFMM' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: ci_session=ql0qo1u9jf7p37k8pviq9a3m30372dke' \
--data-raw '{
    "full_name": "Khách hàng 01",
    "email": "khachhang01@gmail.com",
    "phone": "0985666555"
}'