Affiliate - Affiliates

Trang quản lý các thành viên đã đăng nhập và đăng ký mật khẩu trên website. Thông tin các affiliate sẽ được thống kê cụ thể tại trang này Affiliates này

Bạn truy cập vào Affiliate -> Affiliates

Những liên hệ đã trở thành Affiliate/Manager sẽ hiển thị tại đây để bạn quản lý danh sách

(1) Liên hệ: Tên và email của khách hàng đang làm aff cho website
(2) Loại: Có 2 loại là affiliate và Manager
(3) Số điện thoại: Hiển thị số điện thoại, thống kê số Deal và Score
(4) Ngày tạo: Ngày khách hàng bắt đầu tạo tài khoản và làm affiliate
(5) Đăng nhập cuối: Thời gian đăng nhập lần cuối của aff
(6) Ref: Khách hàng được ghi nhận theo ref của ai, sẽ hiển thị ref được ghi nhận
(7) SRC: Khách hàng ghi nhận theo nguồn nào 
(8) Hành động: Xóa khách hàng 

Bạn quản lý affiliates và có thể điều chỉnh loại cho khách hàng này lên làm Manager. Đối với Manager khách cần thoải mãn điều kiện phải giới thiệu đến cấp thứ 2 trở lên thì khi đó sẽ được lên loại Manager

Manager có quyền nhìn thấy danh sách và doanh thu các cấp dưới mình. 

Chủ shop thao tác chuyển loại cho Affiliates lên làm Manager

Khi đó tại tài khoản của Manager sẽ có thêm mục Network, xem được các đơn hàng của cấp dưới. 

Cách tìm nhanh 1 liên hệ. Bạn gõ tìm theo tên/email/sđt -> Tìm khách

Chúc bạn thành công!