Affiliate - Giám đốc vùng (Director)

Giám đốc vùng (Director): Là người phát triển affiliates và được tính doanh số tất cả Affiliates và Manager tuyến dưới

Là một giám đốc vùng có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của một khu vực, giúp phát triển, đẩy mạnh việc tiếp thị và mang lợi nhuận về cho shop cũng như cho bản thân giám đốc đó. 

Bạn vào Affiliate -> Giám đốc vùng -> +Thêm mới

Tìm email hoặc cid của affiliates cần đưa lên làm Giám đốc vùng. 

Sau khi đưa thành viên lên làm Giám đốc vùng thì từ đó khách giới thiệu được ai sẽ ghi nhận trong danh sách giám đốc vùng của khách đó.

Giám đốc vùng sẽ quản lý toàn bộ Aff và Manager tuyến dưới, và sẽ được hưởng hoa hồng từ doanh thu tuyến dưới mang lại. 

Thống kê chi tiết của từng Giám đốc vùng

Thống kê số lượng Aff, Manager giới thiệu được. Thống kê được đơn hàng, doanh thu hàng tháng, hàng ngày. 

 

Thống kê toàn bộ giám đốc vùng trong shop

Tại màn hình Giám đốc vùng, bạn bấm vào Thống kê. Lựa chọn tháng cần xem thống kê 

Chúc bạn thành công!