Score - Tính điểm khách hàng

Tính điểm khách hàng (score): Là quá trình tính điểm khách hàng theo một trong những tiêu chí đã được định sẵn. Mỗi một tiêu chí sẽ có điểm số riêng được quy định tương ứng với mức độ quan trọng của tiêu chí đó với sự phân biệt hành động của Khách hàng.

Khi điểm (score) thay đổi thì nhiệt độ khách hàng sẽ thay đổi theo, kéo theo các hành động. 

Salekit.io áp dụng tính điểm qua các hành động của khách hàng, để từ đó có thể có những kịch bản quà tặng dành cho khách hàng có điểm số cao. 


Để cài đặt tính điểm cho khách hàng, bạn vào menu Tự động -> Triggers -> Nhiệt độ khách hàng

Tại đây bạn cài đặt các thang điểm cho từng hành động của khách hàng

- On/Off                           : Bật/tắt tính năng tính điểm.
- Loại                                : Bao gồm Form, Email, Call, Order, Deal và có thể thêm loại Gắn/Hủy tag
- Hành động của khách  : Hạnh động cho tính điểm (Submit Form, Email Open, Email Click, Email Unsubscribe, Chọn tag)
- Điểm                              : Điểm cộng/trừ cho hành động của khách hàng.
- Hành động                    : Nút xóa cho Gắn/Hủy tag.

Ví dụ: Khi bạn bật tính năng tích điểm, khách hàng đến website có hành động Submit Form, từ đó khách hàng được cộng 10 điểm, điểm này được lưu vào chi tiết khách hàng trong contact.

Nhiệt độ khách hàng 

Thay đổi nhiệt độ theo từng bậc điểm, Từ đây bạn có thể xem được tương ứng từng nhiệt độ đang có bao nhiêu khách hàng.

On/Off: Bật/tắt tính năng thông báo tự động cho sale phụ trách khi có khách hàng thay đổi nhiệt độ (Gửi thông báo bằng email). 


Lưu ý: Score được lưu giá trị vào biến {score} bạn có thể sử dụng biến vào trong các kịch bản của mình.

Score thường được ứng dụng trong kịch bản Flow để tính điểm nhiệt độ khách hàng.

Trong kịch bản Flow, bạn cần tạo đối tượng đặt vào kịch bản khi khách đạt đủ điều kiện để được cộng điểm

Lựa chọn dấu = : Kịch bản đi qua đối tượng Score điểm sẽ bằng giá trị thiết lập
Lựa chọn dấu + : Kịch bản đi qua đối tượng Score sẽ được cộng thêm giá trị thiết lập vào tổng điểm score khách hàng đang có 
Lựa chọn dấu -  : Kịch bản đi qua đối tượng Score sẽ bị trừ điểm theo thiết lập vào tổng điểm trong thông tin khách hàng.

Ví dụ: khách hàng thoải mãn điều kiện đã click vào link trong email sẽ được cộng 5 điểm lưu vào biến {score}

Ngoài ra, Score có thể áp dụng trong Form khi khách có hành động submit form, bạn xem hướng dẫn tạo form thu lead >>>https://help.salekit.io/form.html

Chúc bạn thành công!