User - Phân quyền user vào Shop để gửi email, quản lý form & khách hàng

Các bản trả phí của Salekit.io đều không giới hạn số lượng nhân viên cùng quản lý cho 1 shop. Do đó, bạn có thể thêm nhiều nhân viên cùng vào quản lý hệ thống Salekit.io.

Để thêm user vào hệ thống quản lý, tại màn hình Dashboard, bạn bấm vào biểu tượng Setting > User. Tại màn hình hiển thị, bạn nhập email user cần phân quyền > chọn quyền cần phân > Lưu.

Lưu ý: Email cần phân quyền phải đã đăng ký tài khoản Salekit.io.

Mô tả các quyền trong hệ thống:

+ Owner: Là người chủ shop, có toàn quyền truy cập tất cả các mục trên hệ thống và có thể thêm/xóa user khác
+ Admin: Là người được owner/admin khác phân quyền và hệ thống để quản lý. Admin có toàn quyền giống như owner trừ quyền xóa owner ra khỏi hệ thống
+ Marketing: Là người được owner/admin phân quyền và hệ thống để quản lý. Marketing có quyền trong các mục Dashboard, Audience, Broadcast, Automation, Analytic và không có quyền trong mục Setting
+ Sale: Là người được owner/admin phân quyền và hệ thống để quản lý. Sale chỉ có quyền trong mục Dashboard, Audience

Để xóa 1 nhân viên khỏi hệ thống, bạn click vào biểu tượng xóa ở cuối dòng tương ứng.

Lưu ý: Chỉ Owner / Admin mới có quyền thêm / xóa user.

Chúc bạn thành công!