Nhân viên - Phân quyền nhân viên vào Shop để gửi email, quản lý form & khách hàng

Từ bản trả phí, bạn có thể thêm nhân viên vào quản lý shop, và phân quyền phù hợp cho từng nhân viên của mình.

Để thêm nhân viên vào hệ thống quản lý, tại menu Cài đặt -> Nhân viên

Bạn nhập email người được phân quyền > chọn quyền cần phân > Lưu.

Lưu ý: Email được phân quyền phải  đăng ký tài khoản Salekit.io. từ trước. 

Mô tả các quyền trong hệ thống:

+ Owner: Là người chủ shop, có toàn quyền truy cập tất cả các mục trên hệ thống và có thể thêm/xóa user khác
+ Admin: Là người được owner/admin khác phân quyền và hệ thống để quản lý. Admin có toàn quyền giống như owner trừ quyền xóa owner ra khỏi hệ thống
+ Marketing: Là người được owner/admin phân quyền và hệ thống để quản lý. Marketing có quyền trong các mục Dashboard, Audience, Broadcast, Automation, Analytic và không có quyền trong mục Setting
+ Sale: Là người được owner/admin phân quyền và hệ thống để quản lý. Sale chỉ có quyền trong mục Dashboard, Audience

Để xóa 1 nhân viên khỏi hệ thống, bạn click vào biểu tượng xóa ở cuối dòng tương ứng. Sẽ hiện lên popup để bạn bấm Xóa nhân viên này


Cùng popup này sẽ hiện lên các nút tích chọn chuyển liên hệ đang được gắn cho sale muốn xóa đi đâu

- Chuyển tất cả liên hệ đó cho 1 sale cụ thể (Chọn sale mới)
- Chia đều cho các sale
- Chia lại theo cài đặt shop ( cài đặt chia sale theo hướng dẫn https://help.salekit.io/sale.html)

Lưu ý: Chỉ Owner / Admin mới có quyền thêm / xóa user.

Chúc bạn thành công!