Cài đặt và xác minh Email Sender

Email Sender bao gồm thông tin về tên hiển thị của email và địa chỉ email được gửi đi. Đây là những thông tin mà khách hàng nhìn thấy khi bạn gửi email đến họ.

Với bản miễn phí của Salekit.io, Sender Email mặc định có đuôi là @salekit.io với cấu trúc username@salekit.io. Để cài đặt user name của email, bạn vào mục Setting > General > User name. Nếu không cài đặt tại mục user name này, hệ thống sẽ tự thay đuôi email bạn khai báo thành salekit.io. Ví dụ, email của bạn là info@salemall.vn, địa chỉ email gửi đi mặc định sẽ là info@salekit.io.

Nếu bạn muốn đổi Sender Email sang thông tin email của công ty mình, bạn cần nâng cấp lên bản trả phí của Salekit.io.

Để cài đặt và sử dụng email gửi đi theo email tùy chọn, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Khai báo Email Sender của bạn

Tại màn hình làm việc của Salekit.io, bạn chọn mục Setting > Email > +Sender mới hoặc Chỉnh sửa ở sender email mặc định.

Tại màn hình hiển thị, bạn nhập các thông tin bao gồm Sender Name - Tên email gửi, Sender Email - địa chỉ email gửiReply To - địa chỉ email nhận phản hồi và bấm Save để hoàn tất quá trình.

Sau khi thêm thành công, sender email của bạn ở trạng thái chờ xác minh. Bạn mở email và bấm vào đường link xác thực được gửi trong email để xác thực email.

Email sau khi xác thực thành công sẽ hiển thị tick xanh như hình ảnh bên dưới. Khi đó, bạn có thể bật ON tại mục Default để dùng email này gửi đi cho khách hàng trong Sequence.

Bạn có thể thêm nhiều Email Sender để tùy chọn email gửi đi trong Form, Broadcast,...

Chúc bạn thành công!