API gửi tin nhắn SMS Brand name

Api cho phép bạn gửi tin nhắn qua Salekit.io với Token + Phone + Nội dung gửi

Bạn sử dụng phương thức POST với URL và các tham số như dưới đây:

https://io.salekit.com:3035/api/v1/sms/send

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN

Nội dung param

Tên tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
brand_name String Tên Brandname
phone String Số điện thoại cần gửi
content String Nội dung gửi

Response

Tham số Giá trị
status 1
msg OK

Danh sách trạng thái

Status Mô tả
1 OK
21 Sai số mobile hoặc trong blacklist
22 Sai brand hoặc chưa kích hoạt
23 Sai token
24 Sai địa chỉ IP
25 Hết số tin nhắn
26 Lỗi hệ thống
27 Account hết thời hạn gửi sms
28 Tin nhắn dài quá 160 ký tự