API gửi email qua Salekit.io

Api cho phép bạn gửi Email qua Salekit.io với Token + Subject + Nội dung gửi

Sử dụng phương thức POST với URL và các tham số như dưới đây:

https://salekit.io/api/v1/email/send

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN

Nội dung param

Tên tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
email String Email nhận
subject String Tiêu đề email
content String Nội dung gửi
reply_to String Không Reply email

Response

Tham số Giá trị
error false
msg Thành công