Flow: Xây dựng kịch bản tương tác khách hàng tự động qua email, sms, webpush

Flow (luồng kịch bản) là tính năng giúp bạn xây dựng kịch bản tương tác khách hàng tự động qua email, sms, webpush khi khách hàng mở email, đọc email, bấm vào link trong email,...

Để thiết lập tính năng này, bạn làm theo các bước sau đây:

 Tạo Flow kịch bản

Tại màn hình làm việc của Salekit.io, bạn click vào mục Automation > Flow > +Flow.

Tại màn hình hiển thị, bạn tạo tên Flow, chọn email sender 

Thiết lập Flow kịch bản

Bạn thiết lập flow kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết. Các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow kịch bản bao gồm:

(1) Email - Gửi email

>> Xem cách tạo đối tượng email tại: https://help.salekit.io/flow-email.html

(2) SMS - Gửi tin nhắn SMS

>> Xem cách tạo đối tượng SMS tại: https://help.salekit.io/flow-sms.html

(3) Condition - Kiểm tra điều kiện và điều hướng theo điều kiện

>> Xem cách tạo đối tượng Condition tại: https://help.salekit.io/flow-condition.html

(4) Action - Thêm hành động gắn tag, gắn biến

>> Xem cách tạo đối tượng Action tại: https://help.salekit.io/flow-action.html

(5) ZNS - gửi tin nhắn qua OA Zalo

>> Xem cách tạo đối tượng ZNS tại: https://help.salekit.io/zns-template.html

(6) Timer - Hẹn giờ gửi tin

>> Xem cách tạo đối tượng Timer tại: https://help.salekit.io/flow-timer.html

(7)  Push - Gửi thông báo đẩy từ Website

>> Xem cách tạo đối tượng Push tại: https://help.salekit.io/flow-push.html

(8) Google Sheet - Đẩy thông tin khách hàng sang Google Sheet để quản lý

>> Xem cách tạo đối tượng Google Sheet tại: https://help.salekit.io/flow-google-sheet.html

(9) Messenger - Gửi tin nhắn cho khách qua messenger

>> Xem cách tạo đối tượng Messenger tại: https://help.salekit.io/flow-messenger.html

(10) Coupon - Gửi mã quà tặng

>> Xem cách tạo đối tượng Coupon tại: https://help.salekit.io/flow-coupon.html

(12) Score - Tính điểm cho khách hàng 

 >> Xem cách tạo đối tượng Score tại: https://help.salekit.io/flow-score.html

(13) Filter - Kiểm tra điều kiện

>> Xem cách tạo đối tượng Filter tại: https://help.salekit.io/flow-filter.html

(14) Goal - Kết thúc nhánh khi đã đạt được mục tiêu

<Chức năng đang cập nhật>

Flow được kích hoạt theo 3 cách:

- Kích hoạt từ Sequence
- Kích hoạt từ form
- Kích hoạt từ tag (tag trong setting)

>> Xem cách tạo Sequence tại: https://help.salekit.io/sequence.html

>> Xem cách tạo form: https://help.salekit.io/form.html

>> Xem cách tạo tag và kích hoạt flow: 

Lưu ý: Khi 1 user đi vào flow lần n+1. Đối với luồng Flow lần n, nếu user này đang trong Flow thì khi đó sẽ kết thúc, để bắt đầu 1 flow mới của lần n+1.

Chúc bạn thành công!