Flow - Timer

Bạn thiết lập Luồng (Flow) kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết.

Một trong các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow là Timer.

Timer - Hẹn giờ gửi tin

Chọn đối tượng để nối vào luồng kịch bản 

Thiết lập đối tượng 

1. Tiêu đề: Đặt tên cho đối tượng, tên chỉ hiện thị trong luồng flow để bạn dễ phân biệt với các đối tượng khác

2. Hẹn giờ (Gửi khi nào?)

- Gửi ngay: Tính từ thời điểm khách đi đến đối tượng timer so với thời gian lựa chọn 
(Ví dụ: khách nhận được email để check điều kiện vào lúc 10h thứ 6. Cài đặt timer gửi ngay so với chủ nhật thì 10h chủ nhật khách nhận được đối tiếp theo)

- Gửi sau/Gửi trước: Gửi sau bao nhiêu ngày? Bao nhiêu giờ? Bao nhiêu phút? so với thời điểm lựa chọn 

- Gửi lúc: Gửi lúc giờ cụ thể là giờ nào so với thời điểm lựa chọn

3. So với thời điểm: Hẹn thời gian so với thời điểm ngày trong tuần, hoặc ngày trong tháng, hoặc ngày trong năm, hoặc theo field thời gian của khách hàng.

4. Vòng lặp lại: Có thể chọn lặp lại hẹn giờ chỉ xảy ra 1 lần hoặc lặp lại nhiều lần. 

Ví dụ: Khách hàng nhận được email, trong email chứa link. khách click vào link đủ điều kiện với Condition, khách sẽ được hẹn giờ sau 30 phút ngày thứ 2 sẽ nhận được một coupon. Thời gian chỉ xảy ra một lần. 

Ví dụ: so với thời điểm Field thời gian của khách hàng: Nhập field khách hàng từ các biến birthday hoặc custom attribute lưu dạng ngày giờ (nhập biến không cần dấu {} )


(Trường tùy chỉnh)

Timer chọn trường thời gian của khách, gõ tên biến cần sử dụng

Lưu ý: Nếu tích chọn Trường thời gian của khách hàng thì chỉ xẩy ra 1 lần (ko lặp lại)


Chúc bạn thành công!