Flow - Timer

Bạn thiết lập Flow kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết.
Một trong các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow là Timer.

Timer - Hẹn giờ gửi tin

Cài đặt lịch hẹn giờ để chạy tiếp kịch bản. 

- Hẹn giờ: Thời gian hẹn giờ (Gửi ngay: tính từ thời điểm khách đi đến đối tượng timer so với thời gian lựa chọn - gửi sau - gửi lúc - gửi trước)
- So với thời điểm: Hẹn thời gian so với thời điểm ngày trong tuần, hoặc ngày trong tháng, hoặc ngày trong năm, hoặc theo field thời gian của khách hàng.
- Vòng lặp lại: Có thể chọn lặp lại hẹn giờ chỉ xảy ra 1 lần hoặc lặp lại nhiều lần. 

Ví dụ: Khách hàng nhận được email, trong email chứa link. khách click vào link đủ điều kiện với Condition, khách sẽ được hẹn giờ sau 30 phút ngày thứ 2 sẽ nhận được một coupon. Thời gian chỉ xảy ra một lần. 

 

Ví dụ so với thời điểm Field thời gian của khách hàng: Nhập field khách hàng từ các biến birthday hoặc custom attribute lưu dạng ngày giờ (nhập biến không cần dấu {} )

(Custom field)

Chúc bạn thành công!