Flow - Gửi SMS

Bạn thiết lập Flow kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết.
Một trong các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow là SMS.

SMS - Gửi tin nhắn SMS

Đối tượng này cho phép bạn gửi 1 mẫu tin nhắn tự động đến khách hàng. Bạn thêm đối tượng SMS vào flow và cài đặt thời gian gửi, chọn mẫu SMS cần gửi và Bấm Save để lưu thiết lập

>> Xem cách tạo và thiết lập mẫu SMS tại: https://help.salekit.io/sms.html 

Từ đây bạn có thể thiết lập các kịch bản gửi SMS cho khách để chăm sóc cùng chuỗi Flow. 

Chúc bạn thành công!