Flow - Score

Bạn thiết lập Flow kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết.
Một trong các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow là Score

Score - Tích điểm cho khách hàng 

Đối tượng Score tính điểm nhiệt độ khách hàng, Tạo đối tượng bạn cần đặt vào kịch bản khi khách đạt đủ điều kiện để được cộng điểm

Lựa chọn dấu = : Kịch bản đi qua đối tượng Score điểm sẽ bằng giá trị thiết lập
Lựa chọn dấu + : Kịch bản đi qua đối tượng Score sẽ được cộng thêm giá trị thiết lập vào tổng điểm score khách hàng đang có 
Lựa chọn dấu -  : Kịch bản đi qua đối tượng Score sẽ bị trừ điểm theo thiết lập vào tổng điểm trong thông tin khách hàng.


Ví dụ: khách hàng thoải mãn điều kiện từ đối tượng filter sẽ tặng khách 5 điểm lưu vào biến {score}

Chúc bạn thành công!