Flow - Push

Bạn thiết lập Flow kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết.
Một trong các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow là Push.

Push - Gửi thông báo đẩy từ Website

Đối tượng này cho phép bạn gửi thông báo đẩy từ website đến khách hàng qua trình duyệt. Để gửi được thông báo đẩy qua Salekit.io trong flow, trước tiên, bạn cần cài đặt mẫu thông báo.

>> Xem các cài đặt mẫu thông báo Webpush tại: https://help.salekit.io/webpush-template.html 

>> Cách truy cập webpush tại: https://webpush.vn/

Bạn thêm đối tượng Push vào Flow kịch bản, đồng thời đăng nhập vào tài khoản Webpush của mình trên cùng trình duyệt để hệ thống truy xuất dữ liệu và hiển thị các website của bạn. Tiếp theo, bạn lựa chọn website cần gửi, cài đặt thời gian gửi, mẫu tin nhắn cần gửi và Save để hoàn tất.

Chúc bạn thành công!