Flow - Messenger

Bạn thiết lập Flow kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết.
Một trong các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow là Messenger

Bạn có thể gửi tin nhắn cho khách hàng qua Messenger với điều kiện khách hàng nhắn tin với Fanapge thông qua phần mềm Fchat.vn. Khách hàng được lưu thông tin trong Contact Audience bên Salekit.io có ghi nhận fchat_id=user id. Từ đó có thể gửi tin nhắn messenger tới khách hàng.

Trong Flow chọn đối tượng Messenger, thiết lập nội dung và lịch gửi ->>Apply lưu và hoàn tất đối tượng. 

Có 2 hình thức gửi nội dung với messenger:
- Gửi text: Nội dung nhập trực tiếp vào ô gửi 
- Gửi block: Lấy id block từ kịch bản Fchat.vn 

 

Chúc bạn thành công!