Flow - Google sheet

Bạn thiết lập Flow kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết.
Một trong các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow là Google sheet

Google Sheet - Đẩy thông tin khách hàng sang Google Sheet để quản lý

Đối tượng này cho phép bạn đẩy các thông tin của khách hàng đã đi qua flow về Google Sheet để lưu và xử lý. Bạn thêm đối tượng Google Sheet vào flow kịch bản và chọn các biến cần lưu thông tin > click vào Kết nối Google Sheet hoặc nhập Sheet ID có quyền chỉnh sửa > Enter > Apply để thực hiện kết nối.

Kết nối Google sheet mới:


Kết nối google sheet có sẵn, có quyền chỉnh sửa:

Chúc bạn thành công!