Flow - Go to flow

Bạn thiết lập Flow kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết.
Một trong các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow là Go to flow

Go to flow

Kéo thả đối tượng Go to flow vào luồng Flow. Chọn flow để chuyển hướng sang luồng flow khác. 

Tiếp tục chạy Flow: Bạn chọn chạy sang flow mới nếu vẫn muốn khách hàng chạy tiếp kịch bản ở flow cũ bạn bật "Tiếp tục chạy flow" như vậy khách hàng của bạn sẽ vẫn nhận tiếp kịch bản phía dưới và song song nhận luồng flow mới. 

Ví dụ: Khách hàng đi đến đối tượng go to flow (bật tiếp tục chạy flow) sẽ chuyển sang luồng flow CTKM và nhận tin nhắn sms từ flow cũ. 

(Tiếp tục chạy flow)

Không tiếp tục chạy flow: Nếu bạn chọn sang flow mới và muốn khách không nhận tiếp kịch bản từ flow cũ, bạn tắt " tiếp tục chạy flow", như vậy khách hàng của bạn sẽ chuyển sang kịch bản flow mới và dừng lại với flow cũ. 

Đối tượng go to flow sẽ không còn nút rẽ nhánh.

(Dừng nhận luồng flow cũ)

Chúc bạn thành công!