Flow - Filter

Bạn thiết lập Flow kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết.
Một trong các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow là Filter

Filter - Kiểm tra điều kiện

Chọn đối tượng Filter, kéo thả vào luồng kịch bản để thiết lập.

Cài đặt thời gian để kiểm tra điều kiện:

- Ngay : Kiểm tra điều kiện ngay khi khách hàng đến đối tượng filter trong luồng flow.
- Sau   : Cài đặt sau n phút, n giờ, n ngày 
- Lúc    : Cài đặt lúc n giờ. Đúng n giờ sẽ chạy đến Filter để kiểm tra điều kiện. Ví dụ cài đặt lúc 9h vậy đúng 9h sẽ chạy đến Filter, nếu hôm nay qua 9h thì sẽ chạy vào 9h ngày mai. 

Kiểm tra điều kiện, Các điều kiện bao gồm:

- is             : Có nghĩa "là", điều kiện biến lọc là giá trị gì.
Ví dụ: {score} is 5. Kiểm tra khách hàng có score = 5

- is not       : Có nghĩa "không là", điều kiện lọc không phải là gì.
Ví dụ: {score} is not 5. Kiểm tra khách hàng không có score =5

- start with : Có nghĩa là "bắt đầu với", điều kiện lọc bắt đầu với giá trị gì.
Ví dụ: {full_name} start with Lê. Kiểm tra khách hàng có tên đầu tiên với Lê. (Lê Trang, Lê Hoàng Dung, Lê Thanh Công,... đều thoải mãn)

- ands with : Có nghĩa là "kết thúc với", điều kiện lọc kết thúc với giá trị gì.
Ví dụ: {full_name} ands with Nhung. Kiểm tra khách hàng có tên cuối là Nhung (Lê Nhung, Phùng Khánh Nhung, Trần Hồng Nhung,... đều thoải mãn)

- unknown : Có nghĩa là "không tồn tại", nhập biến và để trống ô so sánh.
Ví dụ: {coupon} unknown [để trống ô so sánh]. Kiểm tra khách hàng không có mã coupon. 

- any value : Có nghĩa là "bất kỳ giá trị nào", nhập biến và để trống ô so sánh.
Ví dụ: {coupon} any value [để trống ô so sánh]. Kiểm tra khách hàng có giá trị được cấp mã coupon. 

Chúc bạn thành công!