Flow - Gửi email

Bạn thiết lập Flow kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết.
Một trong các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow là Email

Email - Gửi email 

Kéo thả đối tượng Email vào luồng Flow. Tại đối tượng Email bạn chọn Message cho nội dung gửi và thiết lập thời gian gửi Email.

Thời gian gửi bạn có thể điều chỉnh theo 3 chế độ:
- Gửi ngay: Email được gửi ngay lập tức khi kịch bản đến bước gửi email
- Gửi sau: Email được gửi sau n (phút), n (giờ), n (ngày) lúc xx:yy.
- Gửi lúc: Email được gửi vào lúc theo giờ bạn cài đặt. (Ví dụ: Bạn cài đặt gửi lúc 9h thì email sẽ được gửi lúc 9h, nếu bạn đã quá giờ này email sẽ gửi vào 9h ngày hôm sau.)

Bạn có 2 lựa chọn đối tượng gửi email:

- Send contact: Gửi cho khách hàng đang chạy flow
- Send email other: Gửi cho email bất kỳ. Bạn có thể gửi email thông báo cho sale để theo dõi.

Chọn Message từ mục message mẫu mà bạn đã tạo
>> Xem cách tạo và thiết lập mẫu email tại: https://help.salekit.io/email-template.html  

Đối tượng Email này cho phép bạn gửi 1 mẫu email có sẵn đến khách hàng. Sau khi thiết lập xong bạn đúp chuột ra màn hình và bấm Save để lưu thiết lập.

Chúc bạn thành công!