Flow - Delay

Delay là đối tượng tạo thời gian trễ trong kịch bản Flow. Khi khách đi qua đối tượng này, hệ thống sẽ chờ đủ thời gian trễ mới chạy tiếp đối tượng tiếp theo. 

Trong kịch bản Flow, kéo thả đối tượng Delay vào luồng Flow >> Thiết lập thời gian trễ >> Lưu


Độ trễ có thể cài đặt chờ trong bao nhiêu ngày - bao nhiêu giờ - bao nhiêu phút.

Ví dụ: Kịch bản gửi email, bạn muốn chờ trong 30 phút để check điều kiện khách có click link trong email hay không. Bạn cài đặt Email - Delay (trong 30') - Condition


Như vậy, khi khách nhận được email chi tiết chương trình, chờ trong 30' để kiểm tra xem khách click vào link chưa, nếu đã click link thì sẽ gửi mã coupon quà tặng cho khách. 

Chúc bạn thành công!