Flow - Condition

Bạn thiết lập Flow kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết.
Một trong các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow là Condition.

Condition - Kiểm tra điều kiện và điều hướng theo điều kiện

Đối tượng này được sử dụng sau 1 đối tượng email để kiểm tra trạng thái của email.

Các trạng thái bao gồm:
Delivered: email đã được gửi đến hộp thư của khách hàng.
Open: Khách hàng đã mở email.
Click: khách hàng đã click vào link trong email.

Tùy theo điều kiện trạng thái (Yes / No), bạn sẽ có những điều hướng khác nhau để tối ưu hóa hành trình khách hàng khi họ nhận được email.

Ví dụ: Trạng thái kiểm tra: Mở email (Open)

  • Yes > Gửi 1 email khác
  • No > Gửi SMS nhắc mở email

Chúc bạn thành công!