Flow - Action

Bạn thiết lập Flow kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết.
Một trong các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow là Action.

Action - Thêm hành động gắn tag, gắn biến

Đối tượng Action được sử dụng để Gắn/hủy tag hay Thiết lập giá trị biến cho khách hàng khi họ đi qua trong đối tượng này.

Gắn/hủy tag:

Bạn thêm Action vào Flow, chọn tag cần gắn / hủy và bấm Save để lưu cài đặt

Lưu ý: Tag khách hàng đã được tạo trước đó. Để tạo tag khách hàng, bạn vào mục Settings > Tag.

Thiết lập giá trị biến:

Sau khi thêm Action vào Flow, bạn chọn biến và thiết lập công thức cho biến. Biến này được gắn với từng user để tính điểm tương tác cho khách hàng.

Ví dụ: {score} = {score} + 1 để tính số điểm chạm của khách hàng với các đối tượng trong flow.

Chúc bạn thành công!