Đồng bộ khách hàng từ Fchat

Fchat là chatbot dành cho fanpage. Fchat giúp bạn tự động hóa việc nhắn tin chăm sóc khách hàng qua Messenger. Bạn có thể đồng bộ khách hàng từ Fchat vào hệ thống Salekit.io để quản lý và chăm sóc. Các khách hàng đẩy từ Fchat sang cần có Email và (hoặc) SĐT.

Có 2 cách để đẩy dữ liệu khách hàng từ Fchat sang Salekit.io, bao gồm đẩy khách hàng thông qua kịch bản tự động trong block tin nhắn và đồng bộ khách hàng qua cài đặt page. Các thao tác được thực hiện tại Fchat.

1. Đẩy khách hàng từ Fchat qua kịch bản tự động

Với cách này, khi khách hàng chạy qua 1 kịch bản tự động được thiết lập trước có đối tượng Save to Salekit.io, các thông tin Họ tên, SĐT, Email của khách hàng (nếu có) sẽ được đẩy sang hệ thống Salekit.io.

Trong Block tin nhắn, bạn click vào More để thêm đối tượng Save to Salekit.io trong mục Kết nối CRM sau khi đã cài đặt User Input / Webform thu thập thông tin của khách hàng.

Tiếp theo, bạn click vào Lấy token, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình làm việc của Salekit.io. Tại màn hình hiển thị, bạn bấm Copy và copy token và quay trở lại Fchat để Nhập token Salekit.io > Click chuột ra ngoài để lưu thiết lập.


Thêm đối tượng Save to Salekit.io và cài đặt token của Salekit.io


Toàn bộ kịch bản xin thông tin email khách hàng và đẩy thông tin sang Salekit.io

Như vậy, khi khách hàng nhận được các nội dung kịch bản tự động và điền thông tin, các thông tin này sẽ được đẩy sang Salekit.io để thực hiện tiếp các bước chăm sóc bằng email/sms.

2. Đồng bộ khách hàng từ Fchat sang Salekit.io qua Cài đặt page

Ngoài việc đẩy thông tin tự động khi khách hàng chạy qua kịch bản đã tạo sẵn, bạn cũng có thể chủ động đẩy thông tin khách hàng từ Fchat sang Salekit.io tại mục Cài đặt page > Salekit.io.

Tại màn hình hiển thị, bạn click vào Lấy token, hệ thống sẽ chuyển sang cửa sổ làm việc của Salekit.io. Tại đây, bạn bấm Copy và copy token và quay trở lại Fchat để Nhập token Salekit.io > Lưu.

Sau khi lưu token thành công, bạn có thể đồng bộ ngay lập tức những khách hàng đang có SĐT và/hoặc email trên hệ thống Fchat sang hệ thống Salekit.io để quản lý và gửi email/sms chăm sóc. Đồng thời bạn cũng có thể gắn tag hàng loạt những khách hàng này bằng cách chọn tag cần gắn trên màn hình hiển thị (tag đã được thiết lập trước tại Salekit.io). Bạn cũng có thể thiết lập tự động đồng bộ bằng cách bật ON tại mục Đồng bộ tự động và bấm Lưu.

Khi chế độ đồng bộ tự động được bật, hệ thống sẽ thực hiện đồng bộ từ lần đồng bộ cuối cùng đến hiện tại vào 1:00 sáng hằng ngày và lưu lại thời gian đồng bộ lần cuối cùng cũng như số lượng khách hàng đồng bộ được để bạn quản lý.

Lưu ý: Chức năng đồng bộ tự động chỉ dành cho bản trả phí của Fchat.

Chúc bạn thành công!