API tạo cuộc gọi AutoCall

Api cho phép bạn gửi tin nhắn qua Salekit.io với Token + Phone + Nội dung gửi

Bạn sử dụng phương thức POST với URL và các tham số như dưới đây:

https://callcenter.salekit.com:3002/api/v1/call

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Method: POST

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN

Nội dung param

Tên tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
template_id
String

ID template

Xem danh sách template

phone String Số điện thoại cần gọi

Response

Tham số Giá trị
status
200
msg OK
error fasle

Code mẫu

curl --location 'https://callcenter.salekit.com:3002/api/v1/call' \
--header 'Token: TOKEN_SHOP \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "template_id":1,
    "phone": "0979911234"
}'