Thống kê chiến dịch email: sents, opens, clicks, goals

Chức năng Broadcast cho phép bạn gửi email hàng loạt đến một danh sách khách hàng cụ thể. Sau khi gửi chiến dịch email, bạn có thể xem thống kê chi tiết để đánh giá hiệu quả chiến dịch của mình.

Để xem thống kê các chiến dịch email và đánh giá hiệu quả của chiến dịch, Bạn vào menu Quảng bá -> Gửi email > Click vào biểu tượng thống kê tại chiến dịch muốn xem.


Màn hình thống kê chi tiết hiển thị như hình ảnh bên dưới:

Các chỉ số thống kê bao gồm:

  • Sents: Số lượng email gửi đi
  • Opens: Số lượng email đã mở
  • Clicks: Số lượt click vào link trong email (nếu có)
  • Goals: Số mục tiêu đạt được
  • Bounces: Số lượng email gửi đi bị lỗi không gửi được

Như vậy, nhìn vào thống kê này, bạn có thể đánh giá được hiệu quả chiến dịch gửi đi để có những quyết định trong tương lai.

Chúc bạn thành công!