API gửi tin nhắn ZNS qua ZaloOA

Api cho phép bạn gửi tin nhắn qua Salekit.io với Token + Phone + Nội dung gửi

Bạn sử dụng phương thức POST với URL và các tham số như dưới đây:

https://io.salekit.com:3035/api/v1/zns/send

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Method: POST

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN

Nội dung param

Tên tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
template_id
String ID template
phone String Số điện thoại cần gửi

Response

Tham số Giá trị
status
200
msg OK
error fasle

Code mẫu

curl --location 'https://io.salekit.com:3035/api/v1/zns/send' 
--header 'Token: TOKEN_SHOP
--header 'Content-Type: application/json' 
--data '{
    "template_id":1,
    "phone": "0979911234"
}'